چهارشنبه 28 بهمن‌ماه سال 1394

ادامه در ذات زندگی نهفته است..

اصلا روند زندگی همین است که ادامه دهی..

زمین می خوری بلند می شوی و ادامه می دهی..

عزیزت می میرد بعد کمی مکث ادامه می دهی..

خسته می شوی اندکی بعد ادامه میدهی..

می ترسی باز اما ادامه می دهی..

فارغ از انتخاب و توان تا وقتی زنده ای آنچه با تو همراه است ادامه است..

برای 17 دی