چهارشنبه 20 آبان‌ماه سال 1394

هیچ کس نمی توانست ما را بهم پیوند دهد..

نه جملات مشدد آن عقد که چیزی از آنها نمی فهمیدیم و نمی خواستیم هم که بفهمیم ..

نه امضاهای بی پایان دفترچه عقد..نه انگشتهای فرورفته در عسل..

نه نام دوم نوشته شده در برگ دوم شناسنامه..

هیچ چیز و هیچ کس قادر به پیوند دادنمان نبود جز خودمان..

جز لبخندهای مهربانت که دلیل ادامه این زندگی شدند..جز تو که شبیه آرزوهایم بودی..

سه سال از اسن هم سقفی زیبا گذشته است..

دستهای یکدیگر را گرفته ایم و به راهی می رویم که مقصد نیاز ندارد..مقصد خود مسیر است و نگاهت برای من..

در این سرزمین عجایب پا به پای هم پیش می رویم و سوت می زنیم برای نترسیدن..ما به داشتن هم مسلحیم..

با تو و در کنار تو این زندگی ارزش ادامه دادن دارد..

سومین سال یکی شدنمان خجسته..

(با کمی تلخیص ازنوشته های یغما گلرویی برای سومین 10 آبانمان(10/08/1394))