چهارشنبه 30 مهر‌ماه سال 1393

آرام سرجایم نشسته بودم..

اما حسابش از دستم دررفت..

روزهایی که خودم را

تنها گذاشتم و رفتم سراغ تنهایی دیگران!

چقدر به خودم توجه بدهکارم..


شاهین مقدم