دوشنبه 17 شهریور‌ماه سال 1393

دشوارترین شکنجه این بود که ما یک یک به درون خویش تبعید شدیم..


محمدرضا شفیعی کدکنی