یکشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1393

چیزی نگو 

آنچه امروز آزارت می دهد

روزی دل تنگت می کند

غژغژ صندلی پدر

زنگ صدای تو وقتی داد می زنی

خس خس سینه ام وقتی گریه می کنم.


سید محمد مرکبیان