یکشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1393

من هنوز یواشکی خواب تو را می بینم

یواشکی نگاهت می کنم

صدایت می کنم

بین خودمان باشد

اما من

 هنوز تو را دوست دارم


ناظم حکمت