چهارشنبه 11 تیر‌ماه سال 1393

آدمیزاد است دیگر

گاهی دلش می گیرد از هیچ و از همه

گاهی خسته می شود از رفتن

از نرسیدن

و مچاله می شود کنج دلش

اما خوش می کند دلش را

دیگر بار و دیگر بار که این نیز بگذرد

زندگیست دیگر

همیشه که همه سازهایش کوک نیست

همه رنگهایش جور نیست..