شنبه 3 خرداد‌ماه سال 1393

اپرای عروسکی حافظ  بهروز غریب پور حالم را خوب تر کرد..همین.. 


پ.ن1-عنوانم کاملا بی ربط به پست است!


پ.ن2- علامت تعجب را که انتهای پینوشت 1 گذاشتم بی خود و بی جهت یاد دوستی افتادم که می گفت این  علامتهای تعجب وسوال و نقطه و ... را کسانی زیاد استفاده می کنند که نوشته هایشان به خودیه خود گویا نیست ..روان نیست.. با آدم زندگی نمی کند ..آنوقت برای اینکه قابل فهم شود جمللاتشان برای اینکه حس بگیری وقتی می خوانیشان هی علامت می گذارند..!

این هم نظری بود برای خودش..

پ.ن3- چه قدر فکر می کردم آن دوست را دیگر یادنمی دارم اما چطوراست که حرفهای فیلسوفی طورش هنوز بعضی جاها جرقه می زند در ذهنم..؟