چهارشنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1393

گاهی دلم می خواهد بگذارم بروم بی هر چه آشنا

گوشه دوری گمنام

حوالی جایی بی اسم

بعد بی هیچ گذشته ای

به یاد نیارم از کجا آمده کیستم

اینجا چه می کنم

بعد بی هیچ امروزی

به یاد نیاورم که فرقی هست

فاصله ای هست

فردایی هست

گاهی واقعا خیال می کنم

روی دست خدا مانده ام

خسته اش کرده ام

راهی نیست

باید چمدانم را ببندم

را بیفتم..بروم

و می روم

اما به درگاه نرسیده از خود می پرسم

کجا؟

کجا را دارم کجا بروم؟


سید علی صالحی