شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1392

دانی از زندگی چه می خواهم
من تو باشم.. تو.. پای تا سر، تو
زندگی گر هزار باره بُود
بار، دیگر تو... بارِ دیگر تو

آری آغاز،دوست داشتن است
گرچه پایانِ راه ناپیداست
من به پایان دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست

_فروغ فرخ زاد