سه‌شنبه 19 آذر‌ماه سال 1392

اووف آخرین بار کی نوشتم؟ 16 شهریور ..فاصله های نوشتنم همینطور دارد بیشتر می شود و این برای خودم نشانه خوبی است..بگذریم 

-امروز قرار است یک اتفاق مهم کاری برایم بیفتد ..قرار است ارتقا بگیرم..امیدوارم که کسی باز سنگ نیندازد چون واقعا برایم مهم است..واقعا مهم است؟نمی دانم شاید هم نباشد ..اما چیزی است که چند وقتی می شود روی مغزم راه می رود خیلی آهسته و احساس می کنم نویز مانند است و باید رفع شود وگرنه در بلند مدت آزارم می دهد.. 

- در این مدت که ننوشتم سفرهایم همچنان به راه بود و یکی از یکی دیگر خاطره انگیز تر اصلا مگر می شود او باشد و سفر را برایم  خاطره انگیز نکند.. 

- اینقدر دیر نوشتم که یادم نمی آید چه انتفاقهایی افتاده این مدت!