شنبه 16 شهریور‌ماه سال 1392

۱-قبل تر ها مدام در فاز انکار بودم..انگار نه انگار که اینجا را ساخته ام برای نوشتن از دلتنگیهایم ..انکار می کردم برای مخاطب خاص نوشتنهایم را..درست مثل عزاداری کردن هایم بود که فاز انکارش بجای ۳ روز و ۳ ماه ۳ سال شد و مستقیم مرا فرستاد به فاز قبول .. اما خوب واقعا بود ..اینجا را ساخته بودم واقعا برای دلتنگیهایم ..چه قدر شد که فهمیدم ؟چند وقت فاز انکارم طول کشید ..چیزی حدود  ۸ سال به گمانم..چه قدر طولانی است این انکارهای من..چه باری برداشته می شود از روی شانه های به نظر قدرتمند اما به واقع ضعیفم..چه خوب که تمام شد این مرحله از زندگیم..و چه قدر این زندگی جدیدم را دوست دارم و هر روز دوسترش دارم و چه قدر همراه زندگیم همیشه همراه است..

اینجا را همیشه نگه می دارم حتما گه گداری هم می نویسم اما فقط برای اینکه یادم بماند که می شود همیشه خوشحال بود و خوشحال ماند به شرط اینکه درست انتخاب کنی.. 

۲-  یک هفته ای می رویم مسافرت ..امسال واقعا شد سال سفر همانطور که از ویش لیستم خواسته بودم..حتما خوش می گذرد ..مگر می شود با او بود و خوش نگذراند..