چهارشنبه 28 تیر‌ماه سال 1391

بر من ببخشایید اگر چه خیلی دیر خیلی دور.. 

این جمله ایست که  بر سر در خانه ابدیه خسرو شکیبایی نوشتند..