پنج‌شنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1391

گفتنش را سخت کرده بودم ... سخت که نه ..جرات می خواست گفتن اینکه می خواهم انتخاب کنم ..که دوست داشته باشم..که دوست داشته شوم.. 

حق داشتم به خدا بعد از آن شاهکار زندگیم...

بعد از آن یک دهه اشتباه دوست داشتنم ...  

بعد از آن ...بگذریم

گفتم..سخت نبود..بعضی آدمها انگار قدمشان سبک است در زندگی آدم به قول مادربزرگم..