شنبه 28 آبان‌ماه سال 1390

طفلکی دوازده روز پیش ۶ ساله شد و من یادم نبود.. عادت می کنیم را می گویم...