دوشنبه 17 آبان‌ماه سال 1389

بسکه دروغ گفتم احساس خفگی دارم..کاش یکی دست من را بگیرد و از این باتلاق گهی که هر روز دارم بیشتر در آن فرو می روم بکشدم بیرون..