سه‌شنبه 10 فروردین‌ماه سال 1389

شب را که با کابوس صبح کنی انگار نه انگار که  تمام مدت خوابیده ای انگار که از فتح قله اورست بر گشته ای ..اما نه از فتح اورست که بر می گردی علاوه بر خستگی احساس غرور آفرین پیروزی را هم داری اما کابوس من طعم تلخ شکست داشت..تمام مدت در کابوسم زار می زدم  و زار می زدم و حرفهایی را می زدم که مانده بود در دل خودم تا آن زمان ..که خجالت می کشیدم تا قبل از آن به کسی بگویم..که شرمم می شد کلاه گشادی را که سرم رفته بود بر زبان بیاورم..اما صبح  بیدار شدم و سنگینی نگفتنش هنوز قلبم را آزار می داد..کی قرار است از شرش راحت شوم نمی دانم!