شنبه 12 دی‌ماه سال 1388

می نویسم تا یادم نرود تمام احساسات لطیف زنانه ام تبدیل شده به فریادهای از ته گلو که بی محابا پرتابش می کنم به امید آنکه در آدم نماهای گوسفند صفت تاثیری داشته باشد و دریغ که تمامش آب در هاون کوبیدن است و فریادهایم محکم به دیوار می خورد و با شدت بیشتر بر سر خودم کوبیده می شود...

می نویسم تا یادم نرود که چیزی که زندگی این چند سال اخیر به من داده است اینست که هر روز صبر و تحملم کمتر از دیروز باشد.. هر روز بیشتر بشکنم و هر روز بیشتر به حال خودم و آدمهای دور و برم تاسف بخورم  

احساس مرده ای را دارم که دستش از دنیا کوتاه است ..