دوشنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1387
افتادم روی دور بدشانسی..اعصاب ندارم...