شنبه 24 فروردین‌ماه سال 1387

ساده است ستایش گلی

                                 چیدنش

                                             و از یاد بردن که آبش باید داد