دوشنبه 5 آذر‌ماه سال 1386

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند

 ستایش کردم ، گفتند خرافات است

  عاشق شدم ، گفتند دروغ است

 گریستم ، گفتند بهانه است

خندیدم ، گفتند دیوانه است

دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم !

« دکتر علی شریعتی »