یکشنبه 1 مهر‌ماه سال 1386

روز اول پاییز..

پاییزو دوست دارم هنوز ..