سه‌شنبه 8 اسفند‌ماه سال 1385

کلمات قدرت نابودی و  التیام هردو را دارند

 هنگامی که کلمات هم حقیقی باشند و هم محبت آمیز

 میتوانند دنیای ما را تغییر دهند

   بودا