دوشنبه 7 اسفند‌ماه سال 1385

افسردگی بهایی است که انسان برای شناخت خویش در زندگی می پردازد

                                                                                                           نیچه