دوشنبه 2 بهمن‌ماه سال 1385

به هیچ نیازم هست

 هیچ ....

 و سکوت ...

  سکوتی مدام