سه‌شنبه 21 آذر‌ماه سال 1385

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته می شود،

دری دیگر باز می شود،

ولی اغلب چنان به در بسته چشم می دوزیم که

 درهای باز را نمی بینیم.

هلن کلر