دوشنبه 6 آذر‌ماه سال 1385

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد

عاشق از خنده می در طمع خام افتاد

حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد

این همه نقش در آینه اوهام افتاد