شنبه 20 آبان‌ماه سال 1385

آدم وقتی خونه کامپیوتر نداشته باشه و پنجشنبه جمعه هم نیاد سر کار مجبور میشه شعر به این قشنگیو دیر تایید کنه...