شنبه 8 مهر‌ماه سال 1385
 آخ خ خ که آدم چقدر کش میاد وقتی تازه برای ۱ ماه دیگه بهش وقت مصاحبه بدن....