دوشنبه 30 مرداد‌ماه سال 1385

چه خوشبخت است

دکاندار

مرد روزنامه فروش

دسته کلید

شیرآب

لولا زنگ زده در

آینه بغل ماشین

یقه پیراهن . . .

که هرروزبه آنها نیازمندی . . .