X
تبلیغات
رایتل
شنبه 6 خرداد‌ماه سال 1385

به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگر سفر نکنی..اگر چیزی نخوانی ..اگر به اصوات زندگی گوش ندهی ...اگر از خودت قدردانی نکنی

به آرامی آغاز به مردن می کنی

زمانیکه خوباوری را در خودت بکشی ...وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند

به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگر هنگامی که با شغلت یا عشقت شاد نیستی آنرا عوض نکنی..اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی

اگر ورای رویاها نروی..اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یکبار در تمام زندگیت ورای مصلحت اندیشی بروی

به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگر برده عادات خود شوی..اگر همیشه از یک راه تکراری بروی..اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی..اگر از شور و حرارت از احساسات سرکش

و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامیدارند و ضربان قلبت را تندتر می کنند دوری کنی....

پابلو نرودا