دوشنبه 30 آبان‌ماه سال 1384

کاش می شد هیچوقت منتظر نماندمنتظر با گوشهایی تیز برای شنیدن سلامی به گرمی از آن سوی دنیا

 سلامی که روزها و روزها به انتظارش نشسته ای.

کاش می شد هیچ وقت منتظر نماند